top of page

תקנון האתר

1. כללי:


1.1. תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש ו/או "הלקוח") באתר aynatlevi.co.il (להלן: "האתר"), לרבות, בין היתר, כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר ו/או הטלפון, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין עינת לוי (להלן: "מפעילת האתר").
1.2. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך המוחלטת והבלתי חוזרת לקבל ולנהוג לפי התקנון. לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.3. כותרות התקנון והסעיפים הנן לצרכי נוחות בלבד ואין בהן כדי ללמוד על פרשנות ההסכם. למען הסר ספק, תקנון זה יחייב גם כל ספק כלפי מפעילת האתר, ובכל מקרה שהוא, לא ייראה כהסכם לטובת צד שלישי כלשהו.
1.4. מפעילת האתר לא תהיה אחראית לפעולות ו/או בין צדדים שלישיים. הנך מתחייב שלא להפר את זכויות הקניין הרוחני של מפעילת האתר ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי. הוראות חשובות אלה חלות, ללא הגבלה, על כל המשתמשים באתר.
1.5. באתר רשאי להשתמש בוגר, בן 18 ומעלה שברשותו דואר אלקטרוני פעיל המחזיק באמצעי תשלום תקף. על אף האמור, מפעילת האתר רשאית שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יוסבר, שאי-מתן האפשרות להשתמש באתר יעשה בדרך-כלל מסיבות כגון אמצעי תשלום לא תקף, מסירת פרטים לא-נכונים, פגיעה במפעילת האתר, באתר ו/או בספק כלשהו ו/או פגיעה במשתמש אחר.
1.6. מפעילת האתר מאפשרת לך לרכוש באמצעות האתר מוצרים שונים (להלן: המוצרים"), בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים הנקובים בו. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מכירה" הכולל את שם המוצר, מחיר המוצר, מפרט המוצר, ואספקה, תנאי תשלום ופרטים רלבנטים נוספים (להלן: "דף המכירה").
1.7. רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר ומפעילת האתר. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר, יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי.
1.8. מפעילת האתר שומרת לעצמה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתמסור על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש ורכישת מוצרים באתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.
1.9. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.
1.10. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.
1.11.  השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר. אנא קרא אותה בעיון. מובהר כי בעת הרישום לאתר הנך יכול להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה.
1.12. פרטי הקשר של מפעילת האתר הם:
שם מפעילת האתר: עינת לוי
כתובת למשלוח דואר: ת.ד. 7046 תירוש 50, שוהם
דואר אלקטרוני:   aynatlevi@gmail.com
טלפון: 050-6666203
 
2. תהליך ביצוע רכישה ומחירים
 
2.1. תהליך הרכישה יתחיל בהקלקה באמצעות העכבר על לשונית ה-"קניה" או "הוסף לסל", אשר תוביל לטופס מילוי פרטים אישיים של המשתמש, לרבות שם מלא ופרטי כרטיס אשראי, ואישור קריאת והסכמה לאמור בתקנון זה, ואשר בסיומה תופיע הודעה על השלמת ההזמנה. על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס מילוי הפרטים האישיים במדויק. אם בעת ביצוע הרכישה יימסרו פרטים שגויים, לא מובטח כי המוצרים יגיעו ליעדם או יינתנו למשתמש.
בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, גם תשלח למשתמש הודעה בדוא"ל המאשרת את השלמת הרכישה. יובהר שאי-קבלת ההודעה מכל סיבה שהיא אינה גורעת מתוקף השלמת העסקה מקום בו התקבלה הודעה על השלמה כאמור לעיל.
2.2. המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף (מע"מ), אלא אם צוין אחרת במפורש. למען הסר ספק, אלא אם צוין אחרת במפורש, המחירים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח.
2.3. מפעילת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ו/או תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת והעדכונים יפורסמו באתר. המחיר התקף ביחס לרכישה שבוצעה הינו המחיר שהופיע באתר בעת השלמת תהליך הרכישה ועם קבלת אישור השלמת הרכישה באמצעות הדוא"ל. במידה שמחיר מוצר או שירות כלשהו עודכן באתר בטרם השלמת תהליך הרכישה, המשתמש מודע לכך שיחויב בהתאם למחיר המעודכן.
2.4. מפעילת האתר אינה מתחייבת שהמחירים של המוצרים המפורסמים באתר הם המחירים הזולים ביותר.

 

3. אספקת/הובלת המוצרים


3.1. מפעילת האתר תדאג לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת בישראל ו\או לנקודת איסוף מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים ובהתאם ובכפוף לתנאים החלים בחברות ההפצה בכל הנוגע לאזורי החלוקה, שעות החלוקה ואופן החלוקה.
3.2. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטים, לרבות מספר ההזמנה, פרטי הלקוח ופרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר. מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר (א) אישור חברת האשראי של הלקוח; (ב) אישור מפעילת האתר (להלן: "המועד הקובע"), וכל המועדים הרלוונטיים, לרבות לצרכיי קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הקובע בלבד. עיכובים שבאחריות הלקוח יהיו באחריותו בלבד, בהתאם להוראות סעיף 43 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג- 1973 .
3.3. משלוח המוצרים מבוצע באמצעות דואר ישראל או באמצעות שירות משלוחים אחר לכתובת שנמסרה על ידי הלקוח במועד ביצוע ההזמנה.
3.4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית כפי שיוגדרו מעת לעת על ידי מערכת הביטחון ו/או גורמי האכיפה, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. מובהר כי בישובים מסוימים, שירות המשלוחים של הדואר מתבצע עד לסניף הדואר הקרוב למקום המגורים של הלקוח.
3.5. זמני אספקת המוצרים/שירותים המפורטים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג) ממועד השלמת ההזמנה כהגדרתו לעיל.
3.6. רוכש מוצר רשאי לאסוף את המוצר ישירות באיסוף עצמי במען מפעילת האתר, כמפורט בדף המכירה של המוצר. במקרה של ספק האם ניתן לבצע איסוף עצמי במוצר מסוים ומקום ומועד האיסוף, יש לפנות לבירור האמור עם מפעילת האתר. איסוף המוצר יתבצע בתוך עד 7 ימי עסקים מיום אישור ההזמנה. לקוח שלא יאסוף את המוצר עד המועד כאמור, מפעילת האתר תהא רשאית לקבוע בכל עת כי הדבר ייחשב כהודעת הלקוח בדבר ביטול העסקה, ובהתאמה, היא תהא רשאית לגבות מהלקוח דמי ביטול כמפורט בתקנון זה. במקרה שלא נאסף מוצר שיוצר במיוחד בעבור הלקוח (מוצר בהזמנה אישית כגון עיצוב השונה מהמפורסם בדף המכירה), בחלוף 14 ימי עסקים מיום אישור ביצוע ההזמנה, תהא מפעילת האתר רשאית להשמיד את המוצר או להמשיך ולהחזיקו ולמכרו לפי שיקול דעתה הבלעדי ולמשתמש לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בהקשר לכך.
3.7. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה רשאים לדרוש, בכל עת, פרטים נוספים או אסמכתאות (כגון הצגת תעודת זהות) לגבי המשתמש ו/או בעל כרטיס האשראי ששימש להזמנה, לרבות לצורך זיהוי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
3.8. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה אינם אחראים כלפי הלקוח בגין איחור שאינו עולה על 10 ימי עסקים ממועד שהלקוח נתן הודעה בדבר עיכוב בקבלת המוצר או השירות. הודעה בדבר עיכוב תינתן למפעילת האתר על ידי הלקוח בתוך פרק זמן סביר, ובכל מקרה שהוא לא יאוחר מ- 72 שעות מחלוף מועד האספקה הקבוע בדף המוצר. במידה שלקוח לא יידע את מפעילת האתר בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת באופן סופי ומוחלט על כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג שהיא, כלפי מפעילת האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.
3.9. מבלי לגרוע באמור לעיל, מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת מוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם כגון תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
3.10. למיטב ידיעת מפעילת האתר, המוצרים הנמכרים באתר קיימים במלאי. יחד עם זאת, מובהר כי מפעילת האתר אינה יכולה להתחייב בוודאות כי מוצר מסוים נמצא במלאי או להבטיח את המצאות מלאי בכל עת, ואין להסתמך על כך.

 

4 . ביטול עסקה
 
4.1. לקוח רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
4.2. לשם הנוחות בלבד, להלן התנאים לביטול הזמנה בעסקת רכש מרחוק של המוצרים הנמכרים בחנות האתר (להלן: "טובין") (התנאים הקובעים הם הוראות החוק והתקנות כפי שיהיו מעת לעת). ברכישה של טובין  - ניתן לבטל את העסקה מיום הרכישה ועד תום שני ימים שלאחריו שאינם ימי מנוחה.
4.3. על אף האמור לעיל, לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה, הין היתר על העסקאות הבאות (מתוך חוק הגנת הצרכן):
א. טובין פסידים;
ב. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;
 
אופן ביטול עסקה
4.4. ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):
(א)        בדוא"ל לכתובת aynatlevi@gmail.com ;
(ב)        פנייה ישירה למפעילת האתר בטלפון אשר פרטיו מופיעים באתר;
(ג)         משלוח דואר רשום לכתובת החברה: ת.ד. 7046, תירוש 50, שוהם;
 
ביטול עסקה עקב טעות מצד מפעילת האתר
4.5.  נפלה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה בתיאור מוצר או שירות כלשהו, לרבות, בין היתר, מחיר הנקוב באגורות במקום בשקלים, לא יחייב הדבר את מפעילת האתר ובהתאמה, מפעילת האתר תהא רשאית לבטל את העסקה מבלי שהמשתמש יהא זכאי לפיצוי כלשהו בהקשר לכך, ולמעט החזר כספי בגין הסכום אותו שילם עבור המוצר, ככל ושילם.
 
 
דמי ביטול עסקה
4.6. על פי חוק הגנת הצרכן, מפעילת האתר רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם וכן, בגין . יודגש, כי משתמש יחויב בתשלום מלא בגין השילוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשלח על ידי מפעילת האתר לחברת השילוח. משתמש שקיבל את המוצר ידאג להחזירו למפעילת האתר במקום עסקו, על חשבון המשתמש. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור מפעילת האתר, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה כאמור.
4.7. מבלי לגרוע באמור לעיל, במקרה שהעסקה נעשתה בכרטיס אשראי, ונגבה ממפעילת האתר תשלום בעד סליקת כרטיס האשראי בגין העסקה שבוטלה, המשתמש יישא בתשלום שנגבה ממנה.
 
ביטול עקב פגם או אי התאמה
4.8. במידה וביטל משתמש עסקה עקב פגם בטובין שרכש, או עקב אי התאמה בין הטובין שרכש לבין הפרטים שנמסרו לו (והכל בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן), או עקב אי אספקת הטובין שרכש במועד שנקבע, יחולו ההוראות להלן:
(א) מפעילת האתר תחזיר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם.
(ב) במידה והמשתמש קיבל את הטובין שרכש, הוא יעמידו לרשות מפעילת האתר במקום שבו נמסרו לו הטובין ויודיע על כך למפעילת האתר, והוא הדין לגבי טובין כלשהם שקיבל המשתמש בעקבות ביצוע העסקה.
 
5.מיאון אחריות והגבלת אחריות


5.1. מפעילת האתר אינם אחראית ולא תישא בכל אחריות - באופן ישיר או עקיף - לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השימוש בהם (לרבות המוצרים המוצעים באמצעות פרסומות של צדדים שלישיים), בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.
5.2. מבלי לגרוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, מפעילת האתר תהא אחראית באופן כלשהו - ישיר או עקיף - לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.
5.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיוצ"ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו.
5.4. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות או חבות למעט כאמור מפורשות בהסכם זה ובהתאם להוראות הדין שאין להתנות עליהם. אחריותה של מפעילת האתר, בכל מקרה שהוא, תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי הוראות כל דין. אין באמור בכדי לגרוע מכל הוראת חוק מחייבת, לרבות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.
5.3. ידוע למשתמש כי האתר עשוי לכלול פרסומות של צדדים שלישיים. מובהר, כי מפעילת האתר אינה אחראית לתוכנן של הפרסומות האמורות ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המשווקים באמצעותן והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת את המשתמשים לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתן.
5.4. מפעילת האתר לא תישא בכל אחריות לפעילות בלתי חוקית שתיעשה על ידי משתתפים באתר במהלך המכירות בו או בגין כל גורם אחר.
5.5.  תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
5.6. השירות באתר ניתן ללא כל מצג או התחייבות משתמעת, כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.
מדיניות פרטיות מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות התקנון.
 
6.זכויות יוצרים וסימני מסחר


6.1. כל הנמצא באתר זה, הוא רכושה הבלעדי של מפעילת האתר. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של מפעילת האתר היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי משתמשי האתר באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמשי האתר זכות קניין רוחני כלשהו באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו התאם לאמור בתנאי שימוש אלו.
6.2. כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.
6.3. אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.
6.4. החברה הינה בעלת זכות יוצרים בתוכן, בתמונות, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו.
6.5. אין למפעילת האתר כל חובה לספק למשתמשים באתר סימנים או כל דבר אחר שעשוי לסייע למשתמשים לקבוע האם החומר המדובר מוגן בזכויות יוצרים או סימן מסחרי.
 
7.מדיניות פרטיות ופרסומות.


7.1 מפעילת האתר מתחייבת שלא לעשות כל שימוש לרעה במידע ללא הסכמה מהמשתמש, אלא אם כן הדבר נדרש על פי דין, כדי למנוע שימוש לרעה או כדי להגן על זכויותיה. מפעילת האתר תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן השירות.
7.2. מידע לגבי משתמש מסוים או בכלל יכלול, בין היתר, את כל הפרטים שמסר, ישירות או בעקיפין, למפעילת האתר במועד הרישום לאתר ו/או לאחר מכן ו/או פרטים הקשורים ו/או נובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות המשתמש ופעולותיו במהלך גלישה וביצוע פעולות באתר.
7.3.  למשתמש ידוע והוא מסכים בזאת כי כל מידע לגביו יישמר במאגרי המידע של מפעילת האתר.
7.4.  הסכמה לקבלת דברי פרסומת: במועד מסירת פרטי המשתמש, לרבות הרשמה לאתר ו/או מסירת כתובת מייל ו/או בביצוע הזמנה המשתמש מסכים ומאשר למפעילת האתר ו/או לצדדים קשורים לשלוח אליו בכל אמצעי תקשורת ועל פי שיקול דעתה הודעות מכל סוג בקשר לפעילותו ו/או לפעילות האתר ו/או לפעילות אתרים אחרים מקבוצת מפעילת האתר לרבות אתרים המופעלים ו/או מנוהלים על ידי מפעילת האתר ו/או צדדים קשורים , לרבות הצעות לרכישת נכס או שירות ו/או דיוור פרסומי מכל סוג שהוא ו/או הודעות מערכת ו/או הודעות שירות ו/או הודעות אחרות ללקוחות.
7.5. בקשת הסרה לקבלת דברי פרסומת: הנך רשאי, בכל עת, לבקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של מפעילת האתר, לרבות באמצעות לחיצה על קישור ההסרה בתחתית כל הודעת מייל שתשלח אליך מאת מפעילת האתר.
7.6. בקשת הסרה לפי חוק הגנת הפרטיות: לחילופין, הנך רשאי לבקש את מחיקתך ממאגר המידע של מפעילת האתר, ובמקרה כזה יימחקו כל הרישומים הנוגעים לך למעט בקשת המחיקה עצמה ונתונים אודות פעולות אשר בוצעו על ידך באתר לרבות הזמנות.
7.7. יש לשמור את שם המשתמש והסיסמה בסודיות. שם המשתמש והסיסמא האישית נועדו לשימוש אישי בלבד. בשום מקרה שהוא, מפעילת האתר לא תישא באחריות לכל פגיעה בפרטיות או כל פגיעה אחרת שתיגרם עקב שימוש לא מורשה בשם המשתמש ובסיסמה האישית.
7.8.  הרשאה להעברת פרטי משתמשים לצדדים שלישיים. המשתמש מאשר בזאת למפעילת האתר להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים, בין היתר לצורך אספקת השירותים, וכן לחברת שליחויות ו/או ספקי שירותים דומים, לרבות לצורך אספקת המוצרים שהוזמנו באתר, הצעת מוצרים ושירותים קשורים ו/או שירותי פרסום ו/או אחרים.
7.9. העברת מידע ללא פרטים מזהים. מפעילת האתר תהא רשאית להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים קשורים ולכל גורם אחר לצורך בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי, התאמת מודעות פרסומת בהתאם להרגלי גלישה ולכל מטרה אחרת(, בין היתר, במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו. במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך, וניתן יהיה לעשות כל שימוש במידע, ולהעבירו ללא הגבלה.
7.10. שימוש בעוגיות (cookies). מפעילת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב"עוגיות", קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על הכונן הקשיח של מחשב המשתמש, לרבות על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. אתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.
7.11. מילוי משובים והודעות מערכת. מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לפי לשיקול דעתה הבלעדי, לשלוח לכל משתמש הודעות מערכת, לרבות שאלוני משוב בהם יתבקש המשתמש לחוות דעתו, על הליך המכירה, והמוצר אשר נרכש על ידו ולדרגם בהתאם (להלן: "המשובים"). ככלל, עיבוד נתוני המשובים ייעשה באופן אוטומטי באמצעות מערכת ממוחשבת, למעט ביחס לנתוני מלל שייכתבו ויוספו על ידי המשתמש. המשתמש מסכים מפורשות לקבל הודעות מערכת, משובים והודעות שירות או אחרות, זאת אף גם לאחר הסרתו מרשימת התפוצה לקבלת דברי פרסומת.
7.12. איסוף נתונים אודות מיקום בזמן שימוש באפליקציה סלולרית. מפעילת האתר רשאית לאסוף נתונים המבוססים על מיקום המשתמש. המשתמש מאשר למפעילת האתר לאסוף את נתוני המיקום שלו ולעשות שימוש בנתוני המיקום בהתאם להוראות תקנון זה ומדיניות הפרטיות לרבות העברתו לצדדים קשורים. ניתן לכבות את פונקציית המיקום במכשיר הסלולרי ובכך למנוע ממפעילת האתר לאסוף את המידע כאמור בסעיף זה.
 
8.רכישת מוצר עם שובר
 
8.1 שובר הנחה נשלח בדוא"ל והוא המעניק הנחה ברכישת מוצרים בבית העסק של מפעילת האתר מערך השווי הכספי של המוצר הנקוב באתר, בהתאם ובכפוף לתנאים הכלולים בדף המכירה ובשובר (להלן: "השובר").
8.2. למען הסר ספק, השובר מעניק למשתמש שימוש חד פעמי בלבד, והוא מעניק הנחה על מחיר המוצר בלבד (ולא על עלות המשלוח ו/או כל עלות נוספת קיימת).
8.3. באחריות הלקוח לשמור את השובר ולצורך מימושו על הלקוח להזין את קוד השובר בדף המכירה.
8.4. לכל שובר תיקבע תקופת מימוש במסגרתה יוכל הלקוח לממש את השובר (להלן: "תקופת המימוש"). באחריות הלקוח לממש את השובר לכל המאוחר עד לתום תקופת המימוש. לאחר תום תקופת המימוש לא יהא לשובר כל תוקף. לקוח אשר מכל סיבה שהיא לא מימש את זכאותו לשובר בתקופת המימוש, יאבד את זכאותו לקבלת ההטבה הכלולה בשובר ולא יהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בגין אי מימוש השובר בתקופת המימוש.
 
9.שונות
 
9.1. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת על פי התקנון ו/או כל דין, על כל משתמש, לרבות ספק, וכן לגבי מוצר או שירות באתר, יחולו ההוראות הבאות:
א.  המשתמשים מחויבים למילוי הוגן של פרטים מדויקים ונכונים.
ב.  מפעילת האתר רשאית, אך לא חייבת, לנקוט בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותה, כנגד משתמשים אשר יפרו הוראות כל דין ו/או הוראות תקנון זה. במקרים של הפרה כאמור מפעילת האתר רשאית להסיר לאלתר כל משתמש ו/או מוצר מהאתר ו/או להעביר את פרטי המשתמש לכל רשות סטטוטורית ו/או לכל גורם אחר, ו/או לנקוט בכל צעד אחר הנדרש בנסיבות העניין לפי שיקול דעתה המוחלט של מפעילת האתר.
ג. מובהר בזאת, כי מפעילת האתר רשאית לערוך ו/או לתקן ו/או להוסיף ו/או למחוק ו/או לא לשקלל ו/או לא להציג כלל כל פריט תוכן או כל חלק ממנו, והכל מבלי שתהא מחויבת להודיע על כך מראש או בדיעבד.
ד. למפעילת האתר אין כל דרך להתחקות אחר זהות המשתמשים באתר ומניעיהם, ואין ולא תהיה לה כל אחריות בהקשר לכך.
ה. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת על פי התקנון, מפעילת האתר, רשאית לבטל כל הזמנה ו/או למנוע ממשתמש או ספק מלהשתתף במכירות באתר, באמצעות חסימתו, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים, אשר אינם מהווים רשימה סופית:
9.1.1.  מבצע הפעולה ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
9.1.2.  מבצע הפעולה הפר תנאי מתנאי התקנון;
9.1.3. מבצע הפעולה מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן, בכתב או בטלפון, פרטים מטעים;
9.1.4. מבצע הפעולה ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע במפעילת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או בצד ג' כלשהו;
9.1.5. בכוונת מבצע הפעולה לשוב ולמכור את המוצר בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.
9.1.6. במקרה ונפלה בתיאור המוצר טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר; הודעה על ביטול ההזמנה יכול שתמסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת דואר אלקטרוני
9.2.  הדין החל - פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו ו/או בכל מחלוקת הנובעת ממכירת מוצר שבוצעה על ידי המשתמש, ייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד, ויתבררו במידת הצורך, אך ורק בבית משפט השלום עפולה או בבית משפט המחוזי צפון – נצרת (בהתאם לסמכות העניינית). נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.
9.3.  במידה שתניה מסוימת בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות תמצא כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, תניה זו תיחשב כמנותקת משאר התניות ולא תשפיע על נפקותן, חוקיותן ואכיפתן של יתר התניות.
9.4. מובהר כי האמור בסעיפים ‏9.2 ו- 9.3 לעיל, חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר זה דין זר.

bottom of page